Doprava nad Є40 zdarma

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov spoločnosti Pupple s.r.o.

 

My,prevádzkovateľ/spoločnosť Pupple s.r.o., Pekná ulica 402/26, 929 01, Malé Dvorniky, IČO 53 541 511  chránime osobné údaje našich zákazníkov a osobné údaje spracúvame v súlade s platnou legislatívou.

Dotknuté osoby sú koncoví používatelia webového portálu a zákazníci, ktorí sú v obchodnom styku s našou spoločnosťou.

Spracúvame osobné údaje zákazníkov, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, sledovanie objednávky prostredníctvom webového portálu.

 

Spracovávame tieto kategórie osobných údajov zákazníkov:

 • Meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, adresa trvalého bydliska
 • Názov spoločnosti, identifikačné číslo a adresa
 • Informácie o platobnej karte
 • Súbory cookies

Pri spracúvaní osobných údajov sa odvolávame na jednu z týchto podmienok spracovania:

 • plnenie zmluvy – spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie našich záväzkov podľa zmluvy
 • zákonná povinnosť – spracovanie osobných údajov sa vyžaduje na splnenie zákonnej povinnosti, ako je vedenie evidencie pre daňové účely alebo poskytovanie údajov orgánu štátnej správy

Osobné údaje používame na:

 • vytvorenie zákazníckeho účtu na webovom portáli, na komunikáciu so zákazníkmi
 • vykonávanie činností týkajúcich sa objednávok, dodávok, faktúr či účtovníctva, vymáhanie nezaplatených faktúr a vybavovanie sporov
 • Informácie o spracovaní cookies poskytujeme na spracovanie spoločnosti Google pre účely využívania nástrojov Google Analytics a Google Adwords  https://policies.google.com/?hl=sk&gl=sk

Osobné údaje uchovávame počas trvania nášho obchodného vzťahu a do 3 rokov od posledného obchodného kontaktu alebo objednávky a to najmä na archívne účely, v súlade s legislatívou.

Osobné údaje sú sprístupnené a spracúvané oprávnenými zamestnancami našej spoločnosti.

 

Nezdieľame osobné údaje s tretími stranami okrem prípadov, kedy je to potrebné pre zabezpečenie oprávnených odborných a podnikateľských potrieb, na vybavenie zákazníckych  požiadaviek alebo keď to vyžaduje legislatíva. Ide o :

 • poskytovateľov tretích strán
  • s cieľom poskytovať služby zákazníkom môžme poskytnúť prístup k osobným údajom zákazníkov svojim poskytovateľom služieb alebo dodávateľom IT systémov
  • informácie, ktoré sú potrebné na dokončenie transakcie zdieľame s tretími stranami, v prípade ak vykonávate platbu prostredníctvom nášho webového portálu
 • súdy, štátne orgány alebo regulačné orgány (prístup k objednávkam, faktúram, úhradám)
 • daňových poradcov, audítorov (prístup k objednávkam, faktúram, úhradám)

 

Nikdy nepredávame osobné údaje tretím stranám.

V záujme zabezpečenia primeranej úrovne ochrany osobných údajov uskutočňujeme primerané technické a organizačné zabezpečenia na ochranu osobných údajov proti odcudzeniu, strate alebo zneužitiu.

V súvislosti so spracovaním osobných údajov z našej strany máte právo na :

 • právo na informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené, podľa článku 15
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo namietať podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Ak chcete uplatniť svoje práva pošlite e-mail na adresu: pupplesro@gmail.com